نمای زیبا و مدرن – کلیدهای کنسولی احضار پرستار

یکی از پارامترهای انتخاب سیستم احضار پرستار همخوانی بصری کلیدهای احضار با سایر تجهیزات بیمارستانی می باشد. بدنه استیل کلیدهای احضار و قرارگیری کامل آنها در کنسول های سرتخت باعث افزایش زیبایی و همخوانی بصری تجهیزات می گردد.
کلید احضار پرستار توکار