اجرای ۸۶۰ مودم GSM/GPRS قرائت از راه دور در کنتورهای هوشمند کشاورزی

در آبان ۱۳۹۲ با مشارکت شرکت کاوش الکترونیک سپاهان و آب منطقه ای خراسان رضوی پروژه قرائت کنتورهای هوشمند کشاورزی دشت مشهد بصورت پایلوت و برای اولین بار در کشور آغاز گردید که پس از ۸ ماه این شرکت موفق شد در سامانه قرائت از راه دور کنتورهای هوشمند تعداد ۸۶۰ کنتور بصورت آنلاین ثبت نماید.
Smart meter