پروژه نگهداری و تعمیر تابلو کنتورهای کشاورزی دشت مشهد

در خرداد ۱۳۹۳ پس از اجرای پروژه قرائت از راه دور کنتورهای هوشمند کشاورزی دشت مشهد ، آب منطقه ای خراسان رضوی پروژه تعمیر و نگهداری تابلو کنتورهای کشاورزی تعریف نمود و اجرای این پروژه را  به مدت ۳ سال با نظارت شرکت توزیع برق مشهد به شرکت توان پرتو محول نمود.
در این دوره ۳ ساله این شرکت موفق به اصلاح سرویس بیش از ۲۵۰۰ تابلو کنتور و تعمیر اساسی ۴۳
تابلو کنتور  گردید.
تابلو کنتور هوشمند قبل از تعمیر
تابلو کنتور هوشمند بعد از تعمیر
تعمیرات کنتور هوشمند
تعمیرات کنتور هوشمند
تعمیرات کنتور هوشمند